Smluvní podmínky

 

Smluvní přepravní podmínky

 

vyhlášené dopravcem K Servis Bohemia s.r.o.,
      www.kservisbohemia.cz

s platností od 1. 12. 2012
v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a předpisy s pravidelnou osobní dopravou přímo souvisejícími.

Všeobecná ustanovení
Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a živých zvířat na všech linkách provozovaných dopravcem.

Přepravní smlouva, jízdní doklady
Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhl. přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní zastávky do zastávky cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (jízdné) dle tarifu.

Přepravní smlouva je uzavřena:

 • jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že nastoupí do vozidla jen s platným jízdním dokladem,
 • nebo v druhém, častějším případě cestující nastoupí do vozidla bez jízdenky a tu ihned po nastoupení zakoupí a zaplatí řidiči.

Přepravní smlouva je splněna:

 • řádným provedením přepravy ve smluvním rozsahu podle uzavřené př. smlouvy
 • za splnění přepravní smlouvy se rovněž považuje provedení přepravy v jiném než smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem, nebo pověřenou osobou.

Jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu zakoupena u řidiče autobusu, nebo v předprodeji,
 • jízdenka časová opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti v přesně vymezeném rozsahu,
 • průkaz, jehož držitel má dle zvláštního předpisu či tarifu právo na bezplatnou přepravu
 • ve stanovených spojích se cestující též prokazuje zaplacenou místenkou

Jízdenka, kterou cestující obdrží, musí obsahovat obchodní jméno dopravce, nástupní a cílovou zastávku, druh a výši jízdného, výši slevy na jízdném, údaj o platnosti a další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití a to zejména číslo linky, spoje, identifikaci řidiče, datum apod.

 

Jízdní doklad je neplatný, jestliže:

 • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené př. řádem, tarifem či vyhl. smluvními podmínkami
 • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti použití
 • údaje neodpovídají skutečnosti, nebo byly záměrně pozměněny
 • je použit neoprávněnou osobou
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál

Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže. Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat. Je-li neplatnost jízdenky způsobena vinou dopravce, vydá pověřená osoba cestujícímu druhopis jízdenky.

Placení jízdného a místenek
Jízdenky pro jednotlivou jízdu bez místenky nutno zakoupit ihned po nástupu do vozidla u řidiče, v předprodeji se neprodávají.
V zájmu plynulosti přepravy si cestující dopředu připraví pokud možno přesnou částku k úhradě jízdného u řidiče. Pokud cestující použije k úhradě jízdného u řidiče bankovku s hodnotou, na kterou nebude mít řidič vratné, má řidič možnost bankovku přijmout a na dlužnou částku je zmocněn vydat a podepsat doklad "Uznání dluhu". Na základě předložení originálu tohoto dokladu má cestující právo na vrácení dlužné částky, které uplatní nejdříve druhý následující pracovní den po dohodě s dopravcem.
Cestující má na linkách provozovaných společností K Servis Bohemia s.r.o. možnost platit jízdné bezhotovostně čipovou kartou vydanou touto společností. Informace podá každý řidič autobusu.
 

Poskytování rezervačních služeb
Cestující, který si předem kupuje místo k sezení, současně ohlásí, jde-li o místo pro osobu mladší 12 let, cestujícího se psem, dětským kočárkem, s vozíkem pro invalidy, nebo osobu s omezenou možností pohybu nebo orientace. Cestující, který si zakoupil místo k sezení (místenku), ztrácí právo na toto místo, pokud je neobsadí ve výchozí zastávce spoje minimálně 5 minut před odjezdem spoje.

Řidič vozidla veřejné linkové osobní dopravy nebo jiná pověřená osoba dopravcem vybavená kontrolním odznakem kruhového tvaru o průměru 4,3 cm s vyobrazením autobusu, vlajky ČR, nápisem modré barvy "KONTROLA" a nápisem žluté barvy "VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA", s průkazem dopravce, je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, nebo bezpečnosti ostatních cestujících a plynulosti dopravy.

Pověřená osoba je oprávněna:

 • vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku
 • vyloučit z přepravy cestujícího, nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo svým chováním obtěžuje ostatní cestující a narušuje bezpečnost přepravy; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího
 • nepřipustit k přepravě, nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou pohodlné a bezpečné přepravy ostatních cestujících, nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky
 • uložit cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.

Cestující je mj. povinen:

 • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti, nebo bezpečnosti ostatních cestujících
 • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo prokázat totožnost k pozdějšímu vymáhání
 • na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení přepravního řádu, za znečištění vozidla, za rušení a jiné obtěžování ostatních cestujících, za nedodržení pokynu a příkazu pověřené osoby.

Výše přirážky k jízdnému

Neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, činí přirážka 500,- Kč na místě. V případě dodatečné úhrady činí přirážka 1000,- Kč.

Pro případ nedodržení přepravního řádu, nebo neuposlechnutí pokynu pověřené osoby, nebo znečištění vozidla, rušení klidné a bezpečné přepravy, nebo jiné obtěžování cestujících se stanovuje výše přirážky 500,- Kč a zároveň cestující uhradí vzniklou škodu, kterou způsobil např. z nedbalosti, nebo v opilosti.

V odůvodnitelných případech může být výše přirážky výjimečně snížena.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě

 • nemá zakoupenou jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její zakoupení před nástupem do vozidla,
 • nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku na místě
 • odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo, nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám,
 • mluví za jízdy na řidiče,
 • vyhazuje z vozidla předměty, nebo je nechá vyčnívat z vozidla,
 • nastupuje do vozidla prohlášené pověřenou osobou za obsazené,
 • uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle
 • zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče, nebo v prostoru kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled a řízení vozidla
 • brání ostatním cestujícím ve výstupu nebo nástupu do vozidla,
 • kouří ve vozidle,
 • chová se hlučně, obtěžuje ostatní cestující, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku,
 • znečišťuje vozidlo a cestující svým nevhodným chováním, nebo oděvem,
 • poškozuje vozidlo, vnitřní prostory vozidla, snaží se násilím otevírat dveře vozidla.

Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. Cestující může do vozidla nastoupit, nebo z něj vystoupit jen v zastávce a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující před nastupujícími. Jsou-li dveře vozidla označeny zvlášť pro nástup a pro výstup, je cestující povinen pro nástup a výstup použít dveře dle označení. Jedná-li se o zastávku na znamení, musí cestující na zastávce zvednutím paže dát najevo, že hodlá do vozidla nastoupit, cestující, který je ve vozidle a chce vystoupit, musí včas použít signalizační zařízení ve vozidle k tomu určené. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanovenou zastávku, smí cestující vystoupit nebo nastoupit jen se souhlasem řidiče popř. jiné pověřené osoby.

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení ve vozidle vyhrazených a označených pro přepravu těchto osob. Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující obsadit jen v tom případě, není-li toto místo nárokováno cestujícím s platnou místenkou a nejedná-li se o spoj, na který si cestující musí zakoupit místenku.

Přeprava dětí
Děti do šesti let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let. Cestující s dítětem, které je dle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná. Dětem do 12 let věku, nebo výšky do 150 cm není z bezpečnostních důvodů povoleno obsazovat první řadu sedadel v autobusu. Děti od 10 do 15 let věku prokazují na vyžádání řidiče nebo pověřené osoby svůj věk a tím nárok na zlevněné jízdné

 • průkazem vydaným dopravcem (tyto průkazy jsou vystavovány ve všech provozních kancelářích dopravce)
 • cestovním pasem
 • průkazem vydaným jiným dopravcem včetně ČD.

Přeprava dětských kočárků
Dětské kočárky s dítětem jsou posuzovány jako spoluzavazadlo a tak i odbavovány. Na spojích základní dopravní obslužnosti je umožněna přeprava minimálně jednoho kočárku s dítětem. Tento musí být zajištěn proti pohybu a pod přímým dohledem osoby, která s kočárkem do vozidla nastoupila. Cestující si pomoc při nástupu a výstupu zajistí sám.
Dětský kočárek bez dítěte je přepravován jako cestovní zavazadlo.

Přeprava jízdních kol
Jízdní kola jsou přepravována jako spoluzavazadla v prostoru pro cestující nebo samostatně mimo vozidlo v přívěsu nebo nosiči (tzv. cyklobus). Výjimka a způsob přepravy kol jsou uvedeny v poznámkách pod jízdním řádem.
Jízdní kolo přepravované cyklobusem musí být před nakládkou zbaveno všech snadno odnímatelných součástí. Dopravce neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. K přepravě cyklobusy jsou přijímána jízdní kola, jejichž hodnota nepřesahuje částku 30000,- Kč.
Při zjištění poškození, zničení či ztrátě jízdního kola během přepravy cyklobusem, je cestující povinen tuto skutečnost ihned (nejpozději při výdeji jízdního kola) nahlásit pověřené osobě (řidiči), který sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnění případné náhrady škody. Na později uplatněný požadavek nebude brán zřetel.

Přeprava žáků a studentů základních, středních, vyšších a vysokých škol
Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (žákovské jízdné) mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia.
Žákovské jízdné se poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna a na uvedené trase.
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného. Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření přepravní kanceláři dopravce. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace má ve vozidle právo na obsazení místa k sezení na místech pro ně vyhrazených a označených. Jiný cestující, který toto místo obsadil, je povinen na požádání cestujícího s omezenou schopností pohybu místo uvolnit. Pro výstup z autobusu může cestující s omezenou schopností pohybu a orientace použít i přední dveře označené jen pro nástup.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy. Přepravu osob na invalidním vozíku je možné uskutečnit jen s vědomím řidiče a za těchto podmínek:

 • řidič může odmítnout takovouto přepravu pokud to technické provedení vozidla, obsaditelnost vozidla a bezpečnost přepravy nedovolují,
 • imobilní osoba je povinna zajistit si předem pomoc při nakládání a vykládání vozíku,
 • vozík musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti samovolnému pohybu,
 • vozík musí být ve vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost spolucestujících,
 • před výstupní zastávkou musí imobilní osoba, popř. doprovod, včas oznámit řidiči úmysl vystoupit z vozidla.

Ruční zavazadlo
Ruční zavazadlo se přepravuje bezplatně. Jedná se o snadno přenosné věci (taška, kabelka, malý kufřík apod.), které může cestující mít u sebe, na klíně, nebo je může bez problémů umístit pod sedadlo, nebo nad sedadlo do odkládací sítě.

Spoluzavazadlo
Rozměry a hmotnost spoluzavazadel jsou uvedeny ve vyhlášeném ceníku jízdného.

Cestovní zavazadlo
Jako cestovní zavazadlo může cestující vzít s sebou zavazadlo, které se skládá nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho z nich nepřesáhne 15 kg. Řidič vozidla, popř. pověřená osoba s konečnou platností určí, zda bude zavazadlo přijato k přepravě jako cestovní zavazadlo, či spoluzavazadlo. K přepravě jsou přijímána cestovní zavazadla, jejichž hodnota nepřesahuje částku 5 000,- Kč.

Přeprava živých zvířat
V poznámce pod jízdním řádem příslušné linky je uvedeno, zda jsou živá zvířata z přepravy vyloučena. V ostatních případech se živá zvířata přepravují jako spoluzavazadlo jen pod dohledem cestujícího. Drobná domácí zvířata se přepravují zcela uzavřena v koších, přenosných klecích, nebo v jiných vhodných schránách s pevným, nepropustným dnem. Beze schrány může cestující vzít do vozidla psa s pevným bezpečným náhubkem, drženým nakrátko na vodítku. Ve vozidle můžou být takto přepravováni maximálně dva psi, a to od stejného cestujícího. Řidič, nebo pověřená osoba může přepravu psa vyloučit z důvodu obsaditelnosti vozidla, nebo bezpečnosti přepravy. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, nebo asistenčního psa, doprovázejícího jinak postiženou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit, ani jeho přepravu odmítnout.

Práva z přepravní smlouvy
Potvrzování skutečností, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy, se potvrzují v provozovně uvedené v záhlaví jízdního řádu příslušné linky, nebo na správě společnosti.

Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:

 • děti do 6 let věku.

Nárok na bezplatnou přepravu zaniká, jestliže jde o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, bylo-li dítěti na žádost doprovodu zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, nebo zaujímá-li dítě s doprovodem v autobuse, jehož místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.

 • důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
 • důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP,
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes,
 • ruční zavazadlo
 • vozíky pro invalidy držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P.
 • tašky na kolečkách, které do vozidla s sebou bere držitel průkazu ZTP a ZTP/P.

 

 

 

 

 

Kontakt

K Servis Bohemia s.r.o. Osvoboditelů 420
440 01 Louny
737 372 334 linka Žatec - Praha
739 655 385
kservisbohemia@seznam.cz
To Top